ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ

  • 1.ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ನಿಧಿ ಇಲ್ಲ (ನಗದುರಹಿತ ಪಕ್ಷ)
  • 2. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲ
  • 3. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಿಲ್ಲ
  • 4. ಮೆರವಣಿಗೆ / ರ್ಯಾಲಿ / ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು / ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ
  • 5. ಯಾರನ್ನೂ ದೂಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ
  • 6. ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳಿಲ್ಲ (ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ)
  • 7. ಜನರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಾಟಕವಿಲ್ಲ
  • 8. ಜನರನ್ನು ಮರುಳು ಮಾಡಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯ ನಾಟಕವಿಲ್ಲ
 

ಶುದ್ಧ ರೂಪದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು,


  • ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸಗಾರರು (ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು)… ಅವರು ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ …
  • ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತದಾರರು (ಪ್ರಜೆಗಳು) ... ನಿಜವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು.

 

ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ

ಕಲಾತ್ಮಕ ಆಡಳಿತ / ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್

 

ಪ್ರಜಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ವಿಧಾನ

Kannada . . . . . . , , , '' '' '' '' ( '') ,